Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Regjistrimi i mjeteve - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë